Vi hjälper dig att bli en godkänd bilverkstad!

Senast 2019-12-31 skall den nya branschstandardarden, Godkänd Bilverkstad vara klar och införd hos Sveriges alla bilverkstäder. Syftet med Godkänd bilverkstad är att säkerställa kvalitet och fackmässighet för arbeten med fordon upp till 3,5 ton, detta gäller även husbilar klass II upp till 5 ton. Utgångspunkten är att bilverkstaden följer all lagstiftning som verksamheten omfattas av samt tillämpar och följer branschöverenskommelsen med Konsumentverket, den så kallade Verkstadens reparationsvillkor.

E-tjänst, lagbevakning och lagefterlevnadskontroll

EcoTech är leverantör av Godkänd Bilverkstads nya webbaserade tjänst där verkstäderna får möjlighet att samla alla företagets kvalitetsdokument, rutiner med mera. Genom tjänsten får företaget ett mycket administrativt enkelt och modernt sätt att kommunicera förändringar till personal. I tjänsten ingår även ett smart verktyg som underlättar företagets lagbevakning och lagefterlevnadskontroll.

Här är några av de lagar som du måste följa som bilverkstad

 • AFS 2001:4
  Gasflaskor. Läs mer här!
 • SÄIFS 1998:7
  Brandfarlig gas i lös behållare m.m. Läs mer här!
 • MSBFS 2013:3
  Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor. Läs mer här!
 • SFS 1977:1160
  Arbetsmiljölag. Läs mer här!
 • SFS 1992:1326
  Personlig skyddsutrustning. Läs mer här!
 • (EG) nr 1907/2006
  Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach). Läs mer här!
 • (EU) nr 517/2014
  Om fluorerade växthusgaser. Läs mer här!
 • SFS 2016:1128
  Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. Läs mer här!
 • SFS 2008:834
  Producentansvar för batterier. Läs mer här!
 • AFS 2003:6
  Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar. Läs mer här!

 

Det här är Godkänd bilverkstad

Syftet med Godkänd bilverkstad är att säkerställa kvalitet och fackmässighet för arbeten med fordon upp till 3,5 ton, detta gäller även husbilar klass II upp till 5 ton. Utgångspunkten är att bilverkstaden följer all lagstiftning som verksamheten omfattas av samt tillämpar och följer branschöverenskommelsen med Konsumentverket, den så kallade Verkstadens reparationsvillkor. Källa: www.mrf.se

Kvalitetsstandarden omfattar åtta huvudområden:

 • 1. Kvalitetsledningssystem
 • 2. Organisation
 • 3. Avtal
 • 4. Lagar och föreskrifter
 • 5. Ekonomi
 • 6. Personal
 • 7. Teknik, struktur och rutiner
 • 8. Kontroll av verkstadens aktiviteter.

Godkänd bilverkstad har också krav på kvalitetskontroller från en tredje oberoende part, som exempelvis kontrollorganisationen Branschkontroll. Företaget Branschkontroll, kan utföra både den årliga kontrollen samt stickprovskontroller av mekaniker. Denna kontroll och kontroll av standarden åt verkstäderna kommer enligt kraven att utföras oannonserade.