Starkt verktyg för verifiering och förbättring

Internrevision är ett av de viktigaste verktygen för att säkra ständig förbättring i ett företag eller en organisation. Internrevisionen ska inte bara verifiera att ledningssystemet fungerar utan bör också redovisa förbättringsförslag och vara en inspirationskälla till förebyggande arbete.

Genom att anlita EcoTech vid internrevisioner och som handledare vid ledningens genomgång, blir organisationen belyst objektivt och ur ett helhetsperspektiv. Internrevisionen utförs av EcoTech, med fördel tillsammans med era medarbetare. Avrapportering, med observationer och förbättringsförslag, sker enligt era önskemål, exempelvis vid ledningens genomgång.

Exempel på områden som kan behandlas är:

    • Lagefterlevnad – uppfylls lagkraven?
    • Systemefterlevnad – uppfyller ledningssystemet alla krav enligt gällande standard?
    • Systemeffektivitet – används rätt mätetal; är kopplingarna till processerna och målen tydliga?
    • Miljö- och kvalitetsprestanda – vilka direkta och indirekta miljöaspekter finns? Hur är det med kvalitetsbristkostnaderna?