Gör KMA-arbete till en naturlig del av verksamheten

Genom at anlita EcoTech för samordning av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete får ni ett servicepaket som säkerställer ledningssystemens fortlevnad och utveckling i er verksamhet. Det innehåller redovisning av systemets status gentemot de krav och rekommendationer som ställs samt förslag på förbättringar.

Genomförandet sker i flera steg:

    • Planering av aktiviteter utifrån era önskemål, kontrollprogram och eventuella tillstånd.
    • Genomförande av planerade aktiviteter, exempelvis internrevisioner, miljö/brand/skyddsronder, lagefterlevnadskontroller, aktiviteter enligt egenkontrollprogram, uppföljning, utveckling och förnyelse av system samt representation vid externa revisioner.
    • Support och utbildning av personal, ledning och andra relevanta intressenter.
    • Rapportering till ledning, tillsynsmyndigheter med flera.

Resultatet är att ni får en regelbunden och opartisk genomgång av ert KMA-arbete. Ni uppfyller kraven för egenkontroll och rapportering samt höjer kompetensen hos era medarbetare. KMA-arbetet integreras med övrig aktivitet och blir därmed en naturlig del av verksamheten.