Vårda företagets viktigaste resurs

Systematiskt arbetsmiljöarbete utgår från samma grundpelare som ISO 9001 och ISO 14001 – det vill säga vision, analys, planering, implementering, uppföljning och ständig förbättring. I föreskriften AFS 2001:1 står det att arbetsgivaren skall undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en god arbetsmiljö uppnås.
Enligt förordningen skall arbetsmiljöfrågor vara inordnade i verksamheten och omfatta både de sociala och psykologiska förhållandena på arbetsplatsen. Precis som för andra ledningssystem innebär en certifiering att ett ackrediterat certifieringsorgan regelbundet granskar att ledningssystemet uppfyller alla krav och faktiskt spelar roll för företagets arbetsmiljöarbete.

AFS 2001:1 innebär i praktiken att:

    • Ett arbetsmiljöpolicydokument som är anpassat till företaget utvecklas
    • En riskanalys där alla arbetsmiljörisker identifieras
    • Alla lagkrav identifieras
    • Ett ledningsarbete som kontrollerar hälso och säkerhetsrisker tas fram
    • Man övervakar, granskar, och kontinuerligt utvärderar ledningssystemet och dess funktion